Quản lý thu chi

1. Quản lý chi tiêu

Click vào menu "Quản lý thu chi > Chi tiêu"

Chức năng chính :

  1. Tạo chi tiêu
  2. Lịch sử chi tiêu của cửa hàng

Quản lý chi tiêu

2. Quản lý thu bất thường

Click vào menu "Quản lý thu chi > thu bất thường"

Chức năng chính :

  1. Tạo thu bất thường
  2. Lịch sử thu bất thường

Quản lý thu bất thường

MeCash - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

MeCash dùng thử Dùng thật miễn phí