Quản lý nhân viên

1. Danh sách nhân viên

Click vào menu "Quản lý nhân viên > Dánh sách nhân viên"

Chức năng chính :

  1. Chức năng này giành riêng cho chủ cửa hàng
  2. Liệt kê toàn bộ danh sách nhân viên
  3. Tạo mới, cập nhật, khóa, xóa nhân viên

Danh sách nhân viên

2. Thêm nhân viên

Trong màn hình "Danh sách nhân viên", Click vào nút "Thêm nhân viên" để tạo mới nhân viên cho 1 cửa hàng trong hệ thống

Chức năng chính :

  1. Tạo nhân viên
  2. Cho phép gán nhân viên đó làm việc ở 1 cửa hàng mà bạn chọn trong lúc tạo

Thêm nhân viên

MeCash - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

MeCash dùng thử Dùng thật miễn phí