Quản lý nguồn vốn

1. Danh sách những người gốp vốn

Click vào menu "Quản lý nguồn vốn > Dánh sách góp vốn"

Chức năng chính : Theo dõi chi tiết xem hệ thống cửa hàng có bao nhiêu người góp vốn, số vốn góp là bao nhiêu, ngày nào ?

Quản lý nguồn vốn

2. Thêm người góp vốn

Trong màn hình "Danh sách người góp vốn", Click vào nút "Thêm người góp vốn" để thêm vốn cho hệ thống cửa hàng

Thêm người góp vốn

MeCash - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

MeCash dùng thử Dùng thật miễn phí