Quản lý khách hàng

1. Danh sách khách hàng

Sau khi đăng nhập thành công, Ở bên tay phải màn hình là Menu chính của phần mềm. Bạn click vào menu "Khách hàng" để bắt đầu quản lý khách hàng

Chức năng chính :

  1. Tìm kiếm thông tin khách hàng theo Tên KH, Cửa hàng, Trạng Thái
  2. Tạo mới khách hàng, cập nhập thông tin và xóa khách hàng

Quản lý khách hàng

2. Tạo mới khách hàng

Trong phần hiển thị danh sách khách hàng, Bạn click vào nút "Thêm khách hàng" để tạo khách hàng mới

Quản lý khách hàng

MeCash - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

MeCash dùng thử Dùng thật miễn phí