Quản lý cửa hàng

1. Thông tin chi tiết cửa hàng

Click vào menu "Quản lý cửa hàng > Thông tin chi tiết cửa hàng" để xem các thông số của cửa hàng

Quản lý cửa hàng

2. Danh sách cửa hàng

Click vào menu "Quản lý cửa hàng > Danh sách cửa hàng" để xem danh sách các cửa hàng mà bạn tạo ra

Chức năng chính :

  1. Tìm kiếm cửa hàng theo Tên cửa hàng, Trạng Thái
  2. Thêm cửa hàng, cập nhập thông tin cửa hàng

Danh sách cửa hàng

3. Chuyển lãi sang vốn

Click vào menu "Quản lý cửa hàng > Chuyển lãi sang vốn" để điều chuyển lãi sang vốn cho cửa hàng đang làm việc

Chức năng chính :

  1. Chức năng cho phép điều chuyển lãi sang vốn
  2. Lịch sử điều chuyển lãi sang vốn

Chuyển lãi sang vốn

4. Rút lãi

Click vào menu "Quản lý cửa hàng > Rút lãi" để rút lãi ở cửa hàng đang làm việc

Chức năng chính :

  1. Chức năng cho phép rút lãi
  2. Lịch sử rút lãi

Rút lãi

5. Thêm rút vốn cho cửa hàng

Bạn click vào menu "Quản lý cửa hàng > Thêm rút vốn" để thêm hoặc rút vốn từ cửa hàng đang làm việc

Chức năng chính :

  1. Thêm vốn cho cửa hàng đang làm việc
  2. Rút vốn từ cửa hàng đang làm việc
  3. Lịch sử thêm và rút vốn

Thêm rút vốn cho cửa hàng

MeCash - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

MeCash dùng thử Dùng thật miễn phí