Báo cáo - Thống kê lợi nhuận

1. Báo cáo lợi nhuận

Click vào menu "Thống kê > Lợi nhuận"

Chức năng chính :

  1. Thống kê từ ngày đến ngày có bao nhiêu hợp đồng mới, hợp đồng quá hạn, hợp đồng nợ lãi
  2. Thống kê từ ngày đến ngày số tiền đang cho vay , tiền lãi phí thu về ...

Báo cáo lợi nhuận

2. Thống kê thu tiền cầm đồ

Click vào menu "Thống kê > Thu cầm đồ"

Chức năng chính :

  1. Thống kê từ ngày đến ngày tiền thu về hoặc xuất ra từ các hợp đồng cầm đồ của nhân viên trong cửa hàng là bao nhiêu ?

Thống kê thu tiền cầm đồ

3. Thống kê thu tiền họ

Click vào menu "Thống kê > Thu tiền họ"

Chức năng chính :

  1. Thống kê từ ngày đến ngày tiền thu về từ các hợp đồng vay họ của nhân viên trong cửa hàng là bao nhiêu ?

Thống kê thu tiền họ

MeCash - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

MeCash dùng thử Dùng thật miễn phí